Shipping and return policies for Aamen

Return Policy
Ahoi! Võid vabalt allalaalaalaadida, (re)mixida, jagada, mängida (raadios ;) ja kasutada mu tehtud muusikat (Aamen muistne alias Florenzo Almondo) misiganes põhjustel kunix mu nimi (Aamen) on lisatud. aamen.

Heya! You can freely download, (re)mix, share, play (in radio;) and use in whatever purprose my made music (Aamen formely aka Florenzo Almondo) as long my name (Aamen) comes along. amen.